Huang Meixia
黄梅厦
Huang Meixia
學歷
1989-1991廈門大學經管學院 房地產專業畢業
經歷
NLP國際高級執行師、情商教練領導力
專長領域
體驗式團隊管理培訓、心理學
認證
人才賦能師-初階
座右銘
體驗是最有效的學習
簡介
2000年開始從事體驗式管理培訓至今,NLP國際高級執行師、情商教練領導力
類型
認證講師